Vízia

Našou víziou je, že supervízia sa stane štandardným nástrojom sebarozvoja a sebaskvalitňovania každého pomáhajúceho profesionála pôsobiaceho  v sociálnej oblasti v regióne Banská Bystrica, Zvolen a okolie.

Sme presvedčení, že naplnenie tejto vízie môže výrazne pomôcť  k "väčšej pohode" pomáhajúcich profesionálov a tým ku kvalitným službám a k bezpečiu sociálnych klientov.

 

Poslanie

Našim poslaním je predovšetkým:

  • poskytovať profesionálnu supervíziu pre pracovníkov sociálnej sféry
  • čo je supervízia - zvýšovať informovanosť o supervízii ako takej
  • šíriť supervíziu v regióne, kde pôsobíme

Rovnako vnímame za efektívne ponúkať aj využívanie ďalších nástrojov:

  • koučovanie
  • mediácia - konštruktívne riešenie sporov
  • facilitácia - efektívne vedenie porád a stretnutí
  • strategické plánovanie organizácií a pod.

ktoré máme overené a môžu byť oporou v sociálnej sfére pre skvalitnenie služieb i vnútorných procesov organizácií.