O supervízii

...ak pomáhate iným, je zodpovedné mať zabezpečenú supervíziu.

V súčasnosti povinnosť supervízie priamo vyplýva pre:

 • pracovníkov detských domovov a krízových centier (Zákon č.305/2005 z.z., Zákon o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele)
 • pracovníkov zariadení sociálnych služieb (Zákon č.448/2008 z.z., Zákon o sociálnych službách)

Z hľadiska ochrany sociálnych klientov sa však supervízia doporučuje aj v pracovných pozíciách:

 • kde dochádza k rozhodovaniu o situáciách iných:
  • pracovníci sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately oddelení SPO ÚPSVR
  • pracovníci sociálnych odborov Mestských a obecných úradov
  • vedúci, riaditeľ zariadenia 
 • kde sa pracovník priamo podieľa na výkone služby alebo opatrenia pre sociálneho klienta
  • pracovníci Referátov poradensko-psychologických služieb ÚPSVR
  • pracovníci akreditovaných subjektov (v zmysle akreditácií MPSVR)
  • pracovníci neštátnych subjektov poskytujúcich sociálnu prevenciu, sociálne poradenstvo a iné programy pre túto cieľovú skupinu
 • vedúcich pracovníkov
  • vedúcich organizácií a oddelení
  • vedúcich odborných tímov a pod
 • pre praktizujúcich supervízorov
  •   v podobe super-supervízie