Supervízia - referencie

 

Čo vám priniesla supervízia do profesionálneho života?

  • profesionalitu – 7 rokov som pracovala ako sociálny pracovník a poskytovala som sociálne poradenstvo klientom bez možnosti odbornej supervízie a konzultácie svojich postupov so supervízorom. Riešenia správnosti, či nesprávnosti postupov pri práci s klientom v rámci pracovného kolektívu boli iba svojpomocné, nemali charakter odborného vedenia a dohľadu. Možnosť mať supervíziu som uvítala ako jeden z najcennejších poznatkov v rámci mojej dlhoročnej práce s klientami. V mojom ponímaní mi supervízia zlepšila moju vlastnú pracovnú odbornosť a profesionalitu.
  • intenzívny spôsob vzdelávania – supervízne stretnutia som vnímala aj ako možnosť ďalšieho vzdelávania v sociálnej oblasti. Naučila som sa nové techniky, nové postupy, nové metódy ako zvládať určité krízové situácie, ako pracovať so svojimi pocitmi, ako vnímať klientov, ako formulovať svoje vyjadrenia, ako efektívne pracovať s klientami pri zachovaní svojej vlastnej identity a „čistoty“ sociálneho pracovníka.
  • rast osobnosti – ako človeka aj ako sociálneho pracovníka – pri supervíznych stretnutiach som mala možnosť hlbšie nazrieť do svojho vnútra, spracovať rôzne podnety, utriediť si svoje priority, vnímať svoje silné aj slabé stránky. Supervízia bola pre mňa aj určitá forma psychohygieny, sebareflexie, sebapoznania.
  • vyspelosť sociálneho pracovníka – supervízia žiadnemu sociálnemu pracovníkovi nemôže uškodiť, priam naopak. Ako som už spomenula vyššie v časti „profesionalita“, z môjho pohľadu supervízia zdokonaľuje sociálneho pracovníka v jeho profesii a robí z neho kvalitnejšieho odborníka, pripraveného pomáhať klientom a zároveň vnímať a hľadieť aj na seba, ako na človeka a nielen, ako na stroj, ktorý pomáha druhým.

Akú supervíziu ste mali? Čo ste vlastne robili so supervízorom?

  • jeden krát sme mali v rámci pracovného kolektívu skupinovú supervíziu, ostatné razy sme sa stretávali individuálne so supervízorom. Práca so supervízorom spočívala v mojom prípade v nasledovnom - riešenie modelových situácií, sebareflexia, hľadanie správnych postupov z môjho pohľadu pri riešení pre mňa problémových situácií, analýzy, hry, kresby, práca s rukami, domáce úlohy, cielené vystavovanie sa určitej situácii s cieľom hľadania prijateľného riešenia, ... a mnoho ďalších aktivít.

Čím konkrétnym bola pre vás supervízia užitočná?

  • Všetkým ... :-) ... nedá sa jednoznačne vyzdvihnúť jeden aspekt. Ja som supervíziu vnímala ako celok, každé jedno sedenie bolo pre mňa výnimočné a prínosné, vnútorne obohacujúce a zároveň veľmi nápomocné. Ako som už vyššie napísala, supervízia priniesla do môjho pracovného života profesionalitu, vyspelosť, odbornosť. Do súkromného života (lebo ten sa nedá jednoznačne oddeliť od toho pracovného) osobnostný rast a nové formy sebapoznania a sebareflexie. Naučila som sa efektívnejšie pracovať s klientom, získala som nové pohľady na mnohé dovtedy pre mňa neriešiteľné veci, či záležitosti, spoznala som, že existujú možnosti aj keď si už človek myslí, že nijaké nie sú. Pre mňa bol deň, kedy som mala supervíziu, niečo viac ako ten predošlý či nasledujúci.
  • Možnosť mať supervíziu s kvalifikovaným supervízorom by som vrelo odporučila každému, kto pracuje v „pomáhajúcej profesii“. Je to potrebné a užitočné, pre človeka samého, aj pre jeho prácu s klientom.
  • Supervízia má efekt a význam vtedy, keď je pravidelná, v určitých pravidelných intervaloch.

Mgr. Martina Nováková
Slovenská utečenecká rada
pracovala pod externou supervíziou 2 roky

 

Externá supervízorka: Mgr. Dana Žilinčíková